Tag Archives: handhaving

Gezellig zonder overlast

Binnenkort nóg gezelliger, namelijk zonder bankje:

Bankje met alcoholverbod aan de Westlandgracht

Bankje met alcoholverbod aan de Westlandgracht

Een jaar geleden stelde de stadsdeelvoorzitter een alcoholverbod in aan de Westlandgracht, vanwege ‘overlast’. Op grond van artikel 2.17 lid 2 van de APV is het verboden alcohol te drinken of aangebroken blikjes of flesjes bij je te hebben. De buurt werd gesierd met mooie verbodsborden (op ooghoogte van mensen van twee meter vijftig) waarmee de maatregel werd gecommuniceerd. Borrelende buurtbewoners hoefden zich echter geen zorgen te maken, want “Onze handhavers zijn ingesteld op overlast. We zullen eerlijk handhaven. Het gaat om de overlast van zwervers. We zijn er niet op uit bewoners het leven zuur te maken.”, aldus stadsdeelvoorzitter Slettenhaar in het Parool. Eerlijk handhaven. Hoe zou dat in zijn werk gaan? Je zou zeggen dat het eerlijk is als iedereen die dezelfde overtreding begaat op dezelfde wijze wordt aangepakt. Maar het tegendeel wordt door de stadsdeelvoorzitter gesuggereerd. Bewoners worden niet en zwervers worden wel gepakt. Oneerlijk dus. Waarom is niet gekozen voor lid 1 van hetzelfde artikel van de APV: dat legt tenminste direct de relatie met overlastgevend gedrag, in plaats van het al dan niet bij zich hebben van alcoholhoudende drank.

Artikel 2.17 Hinderlijk gebruik van drank

1. Het is verboden op of aan de weg, op het openbaar water of in een voor publiek toegankelijk gebouw alcoholhoudende drank te nuttigen als dit gepaard gaat met gedrag dat de openbare orde verstoort, het woon- en leefklimaat aantast of anderszins overlast veroorzaakt.

2. Het is verboden op door de burgemeester aangewezen wegen of weggedeelten alcoholhoudende drank te nuttigen of bij zich te hebben in aangebroken flessen, blikjes en dergelijke.

Ik denk dat het te maken heeft met constateringluiheid bij de politie. Het is makkelijker iemand een overtreding aan te rekenen met een flesje of blikje in zijn hand dan met een containerbegrip als ‘overlast’. Overlast is een ingewikkelde term en je moet ordehandhavers vooral niet vragen dat expliciet te maken.

Nu, een jaar later, moeten behalve de blikjes en flesjes alcohol ook de bankjes er aan geloven. Kennelijk heeft het allemaal niet geholpen en is er nog steeds ‘overlast’, zo lezen we in de bewonersbrief. En ook nu weer wordt de term ‘overlast’ niet geëxpliciteerd. Gezelliger kan het stadsdeel het niet maken.

Leave a Comment

Filed under Amsterdam Zuid

Bomen beschermen (2)

Vogelvrije boom in het Sarphatipark?

Stadsdeel Oud-Zuid had een bomenverordening die lang tot de meest progressieve van de heel Amsterdam behoorde. Bomen kregen daarin bescherming dankzij duidelijke en strenge criteria waaraan een kapaanvraag moet voldoen. Niet om individuele bewoners tot last te zijn, maar juist om het publieke belang van bomen te waarborgen. En als er valide argumenten zijn voor kap van een boom, dan ook een verplichting tot herplant van een nieuwe; zodat ontgroening van de stad wordt voorkomen.

De bomenverordening van Oud-Zuid heeft zelfs model gestaan voor een ‘geharmoniseerde’ Amsterdamse verordening. Want waarom veertien verschillende – soms zeer verouderde – verordeningen per stadsdeel, als we het in de stad eens zijn over goede regels die bomen beschermen? Helaas, nu zit er in stadsdeel Zuid een bestuur dat in die vooruitstrevende verordening wil gaan hakken. Twee punten springen in het oog: 1) grotere stamomtrek voor vergunningvrij kappen van bomen; en 2) afschaffen van de herplantplicht.

Nu kan ik daar gewoon tégen zijn. Maar dat zou ik te makkelijk vinden. Op zijn minst vind ik dat ik moet begrijpen wat de beweegredenen zijn om de bomenverordening te ‘dereguleren’ – het goedpraatwoord van de huidige coalitie om je handen ergens van af te trekken.

Was er misschien een breed beleefde behoefte aan deregulering van de bomenverordening? Wie hebben die behoefte dan geuit? Welke bewoners en bedrijven smachtten naar minder regels om bomen waarvan zij kennelijk af wensten? Welke redenen zijn daarbij genoemd? En zijn de voorgestelde maatregelen inderdaad het antwoord op de geuite behoefte? Nergens wordt op deze toch relevante vragen ingegaan. Het lijkt er op dat het coalitiepartijen in stadsdeel Zuid vooral willen dereguleren om het dereguleren – of de samenleving daar nu beter van wordt of niet.

Een tweede reden – veel legitiemer – zou kunnen zijn dat het stadsdeel moet bezuinigen. In dat geval moet natuurlijk duidelijk zijn dat de oude verordening veel kosten met zich meebrengt en dat de nieuwe een stuk goedkoper is. Maar nergens stelt het het dagelijks bestuur zichzelf ook maar deze vraag, laat staan dat het een poging doet om dit inzichtelijk te maken. Dus ook hier is het speculeren naar motieven. Voor het in behandeling nemen van een kapvergunning worden leges in rekening gebracht, die – in principe – kostendekkend zijn. Kapaanvragen behandelen zal dus nauwelijks drukken op de stadsdeelbegroting. Anders is dat met de handhaving van de herplantplicht. Als mensen na het vergund vellen van een boom verzaken een nieuwe boom te planten, moet het stadsdeel dat via een bestuursrechtelijk handhavingstraject gaan afdwingen. Dat is veel gedoe. Zonder verplichting tot herplant, geen reden tot handhaving en dat scheelt geld. Hoeveel geld? Wederom: het dagelijks bestuur zegt er niets over. We weten niet wat het stadsdeel bespaart door bomen vogelvrij te verklaren.

Het lijkt blinde dereguleringsideologie, zonder enige kennis van de gevolgen. Dereguleren omdat het kan, niet omdat het moet. Namens GroenLinks heb ik daarom maar vragen gesteld om zicht te krijgen in de gevolgen – inzicht dat een dagelijks bestuur behoort te geven vóórdat het de raad vraagt iets te besluiten.

Leave a Comment

Filed under Amsterdam Zuid, Politiek